f button  t button  in button

Προσκλήσεις έργων

Δράση 14.6i.27.8.2: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, ΥΜΕΠΕΡΑΑ_02, ΟΠΣ 2149

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και στο νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και έχουν ενταχθεί στο επικαιροποιημένο με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015) και ΠΕΣΔΑ ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

Ειδικότερα, δύναται να χρηματοδοτηθούν:

α) Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) μη συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών ΜΕΑ.

β) Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) ή/και Σταθμοί Μεταφόρτωσης (ΣΜΑΥ), συμπεριλαμβανομένης τηςπρομήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της μονάδας.

γ) Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητουεξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της μονάδας.

δ) Αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων και ΧΥΤ στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ).

ε) Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης προκειμένου να εγκατασταθούν οι μονάδες.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Αναπτυξιακή Α.Ε. Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
 • Δήμοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και φορείς που αναλαμβάνουν αρμοδιότητες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ του ΣΔΕ
 • Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα ΦΟΣΔΑ ΑΜΘ
 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αναλαμβάνει αρμοδιότητες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ του ΣΔΕ
 • Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 23.773.882 €

| Περίοδος Υποβολής: από 06/09/2017 00:00:00 έως 31/12/2019 23:59:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Στέλλα - Μαρία Ιωνά, τηλ. 25313-52311, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

3η τροποποίηση pdf icon  //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

2η τροποποίηση pdf icon  //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης rar icon

1η τροποποίηση pdf icon  //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησηςrar icon

 

Βελτίωση του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής και ενίσχυση της φιλοπεριβαλλοντικής τους διάστασης, 9.14.1, ΟΠΣ 1274

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση του συστήματος αστικών συγκοινωνιών και της εξυπηρέτησης της επιβατικής κίνησης, με στόχο τον έλεγχο και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον και την αύξηση της ελκυστικότητας των καθαρών μέσων μαζικής μεταφοράς έναντι των ανταγωνιστικών ιδιωτικών οδικών μέσων.

Επιπλέον επιδιώκεται η αναβάθμιση της περιβαλλοντικής φιλικότητας των αστικών συγκοινωνιών με έργα που θα συμβάλουν στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών. 

Με την ενίσχυση του μεριδίου των περιβαλλοντικά φιλικών συστημάτων μαζικής μεταφοράς στις αστικές μετακινήσεις, προωθείται η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταφορών, καθώς περιορίζεται η ηχορρύπανση και η ρύπανση της ατμόσφαιρας όχι μόνο από τα ιδιωτικά οδικά μέσα, αλλά και από τα οδικά μέσα δημόσιων συγκοινωνιών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Ενδεικτικά, η πρόσκληση δύναται να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση καυσίμων στο στόλο των λεωφορείων, την ανακαίνιση του τμήματος Πειραιάς – Νέο Φάληρο της Γραμμής 1 ( ΗΣΑΠ), καθώς και άλλα φιλοπεριβαλλοντικά έργα κατά μήκος της Γραμμής.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
 • Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. - ΟΣΥ Α.Ε.
 • Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. – Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
 • Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. - ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 20.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 12/02/2016 έως 31/12/2022

| Υπεύθυνη επικοινωνίας:

κα. Σταυρούλα Ψαρρού, τηλ. 210-6412984, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon   // Συνημμένα 2ης Τροποποίησης Πρόσκλησης rar icon 

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon   // Συνημμένα 1ης Τροποποίησης Πρόσκλησης rar icon 

Αρχική Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

 

Εποπτεία, παρακολούθηση και σχεδιασμός της διαχείρισης τύπων οικοτόπων και ειδών και των περιοχών Natura 2000, 14.6iii.32.31.3.1, ΟΠΣ 3682

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η Δράση αφορά στην παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντοςσε επίπεδο χώρας (εντός και εκτός περιοχών Natura), με στόχο την εκτίμηση της σημερινής κατάστασης των προστατευτέων αντικειμένων των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ και της μεταβολής της στο χρόνο, καθώς και στη σύνταξη της σχετικής εξαετούς εθνικής έκθεσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας για τους οικοτόπους, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εποπτεία της κατάστασης της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος. Η κατάσταση της διατήρησης όλων των ειδών καιτων οικοτόπων ενωσιακής σημασίας αξιολογείται σε τακτική βάση στο πλαίσιο των εξαετών εκθέσεων προόδου πουυποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους και με το άρθρο 12της οδηγίας για τα πτηνά. Ο στόχος είναι να προσδιοριστεί η κατάσταση διατήρησης κάθε είδους ή κάθε τύπου οικοτόπου σεολόκληρη την περιοχή της φυσικής του κατανομής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 8.664.646,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από  21/05/2019 έως 30/09/2019 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κος Νικόλαος Πασσάς, τηλ.: 213-214202, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Ενεργητική Οδική Ασφάλεια, 3.3.1, ΟΠΣ 1196

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η υλοποίηση δράσεων για την αποτελεσματική αναβάθμιση / βελτίωση τωνεπιπέδων οδικής ασφάλειας του κεντρικού (core) και του αναλυτικού (comprehensive) Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ) μέσω οριζόντιων δράσεων βελτίωσης του τρόπου αντιμετώπισης των συνεπειών των τροχαίων ατυχημάτων και της διαχείρισής τους μεχρήση ενεργητικών μέσων, από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) και το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ).

 • Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 
 • Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 9.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 17/06/2016 έως 31/12/2022

| Υπεύθυνη επικοινωνίας:

κα. Σταυρούλα Ψαρρού, τηλ. 2106412984, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:

3η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης πρόσκλησης  rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

1η τροποποίηση πρόσκλησηςpdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Κατασκευή Τμημάτων του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης, 4.2.1, ΟΠΣ 1069

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η υλοποίηση δράσεων για την κατασκευή / αναβάθμιση τμημάτων τουαναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου – ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης.

Οι σχετικές παρεμβάσεις αφορούν κυρίως βελτιώσεις τμημάτων κατά μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Παρεμβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση ενδεικτικά, είναι το εμπροσθοβαρές έργο, το οποίο αφορά στην αναβάθμιση του Οδικού Άξονα ΒΟΑΚ στο τμήμα «Γούρνες – Χερσόνησος».

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσπελασιμότητας των περιοχών κατά μήκος του ΒΟΑΚ με σημαντικά αποτελέσματα στην οικονομία της Περιφέρειας Κρήτης, κυρίως σε σχέση με την αγροτική αλλά και την τουριστική ανάπτυξη.

| Δυνητικός Δικαιούχος:

 • Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
 • Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 98.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 10/11/2015 έως 31/12/2022 23:59:00

| Υπεύθυνη επικοινωνίας:

κα. Σταυρούλα Ψαρρού, τηλ. 210-6412984, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon   // Συνημμένα 2ης Τροποποίησης Πρόσκλησης rar icon 

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon   // Συνημμένα 1ης Τροποποίησης Πρόσκλησης rar icon 

Αρχική Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon 

 

Τοπικές βελτιώσεις στο βασικό (core) σιδηροδρομικό δίκτυο για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας, 1.10.1, ΟΠΣ 1093

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η υλοποίηση τοπικών βελτιώσεων στο βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο για την εξασφάλιση συνεκτικού και διαλειτουργικού συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλής ποιότητας ενώ παράλληλα επιδιώκεται ησύνδεση πόλων ανάπτυξης και λιμένων του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ με τον σιδηροδρομικό άξονα ΠΑΘΕ/Π.

Ως παραδείγματα δράσεων αναφέρονται η ανισοπεδοποίηση υφιστάμενων διαβάσεων των γραμμών κυρίως σε αστικές περιοχές, η κατασκευή σιδηροδρομικών στάσεων και γεφυρών, λοιπές εργασίες υποδομής – επιδομής κι εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης – σηματοδότησηςσε σημαντικές συνδέσεις του ΠΑΘΕ/Π, συνδέσεις με τουριστικούς πόλους και ΒΙΠΕ κλπ.

| Δυνητικός Δικαιούχος: ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 50.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 1/12/2015 έως 30/12/2022 14:00:00

| Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 2131500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησηςrar icon

 

 

Κατασκευή / Αναβάθμιση Τμημάτων του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ της Ηπειρωτικής Χώρας και Συνδέσεων του Βασικού (Core) Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών - ΔΕΔ - Μ, 3.2.2, ΟΠΣ 1102

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η κατασκευή / αναβάθμιση κρίσιμων τμημάτων του αναλυτικού ΔιευρωπαϊκούΟδικού Δικτύου (ΔΟΔ) της ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων του βασικού (core) Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

H πρόσκληση δύναται να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με την κατασκευή / αναβάθμιση σε οδικά τμήματα του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ) της ηπειρωτικής χώρας..

Δράσεις, οι οποίες ενδεικτικά δύναται να περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση, είναι οι ακόλουθες:

 • Το τμηματοποιημένο έργο, το οποίο αφορά στη βελτίωση – διαπλάτυνση του οδικού τμήματος Μουδανιά - Ποτίδαια του Καθέτου Άξονα της Εγνατίας Οδού «Θεσσαλονίκη – Κασσάνδρεια» Νομού Χαλκιδικής, με στόχο την αναβάθμιση του Κάθετου Άξονα και τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.
 • Το τμηματοποιημένο έργο, το οποίο αφορά στην ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας - Καρπενησίου στο τμήμα από την έξοδο Καστρίου έως την έξοδο Μακρακώμης, με στόχο την αναβάθμιση του οδικού άξονα και τη βελτίωσητου επιπέδου οδικής ασφάλειας.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποοδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 44.823.529,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 19/12/2015 έως 31/12/2021 23:59:00

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

κα. Σταυρούλα Ψαρρού, τηλ. 2106412984, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Ορθή επανάληψη 2ης τροποποίησης πρόσκλησης  pdf icon   //   Συνημμένα ορθής επανάληψης 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

Εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών σε επιλεγμένα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου ΠΑΘΕ/Π, 1.1.1, ΟΠΣ 1089

ypodomes

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:   

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, αυτόματης προστασίας συρμών ETCS επιπέδου 1 και τηλεπικοινωνιών, η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης σε επιλεγμένα σημείατου σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π και εντοπισμένες υποστηρικτικές εργασίες αναβάθμισης υποδομής/επιδομής (όπουαπαιτούνται).

Στόχος είναι η ολοκλήρωση της ανάπτυξης συστημάτων και της εγκατάστασης ηλεκτροκίνησης σε όλο το μήκοςτου άξονα ΠΑΘΕ/Π με τελικό σκοπό την ενίσχυση των σιδηροδρομικών μεταφορών προσώπων και αγαθών.

| Δυνητικός Δικαιούχος: ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 165.879.783,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01/12/2015 έως 30/12/2022 14:00:00

| Υπεύθυνη επικοινωνίας:

κα. Φωτεινή Παπαγεωργίου. τηλ. 2131500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση πρόσκλησης (ορθή επανάληψη) pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων, 15.34.2.Π2, ΟΠΣ 3355

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στα πλαίσια της δράσης προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα προβλέπεται η υποστήριξη των φορέων κατά την προετοιμασία, την ωρίμανση καθώς και η υποστήριξη για τη χάραξη τομεακής στρατηγικής, οργάνωση/αναδιοργάνωσητων αρμόδιων φορέων, βελτίωση του θεσμικού / κανονιστικού πλαισίου κλπ.

Η υποστήριξη για την έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωση της προετοιμασίας των έργων δύναται να περιλαμβάνει:

 • Εξωτερικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα.
 • Μελέτες βελτίωσης ή/και δημιουργίας θεσμικού πλαισίου, μελέτες οργάνωσης / αναδιοργάνωσης των δύο τομέων ή/και τωνεπιμέρους κλάδων ή/και αρμόδιων φορέων. 

Η υποστήριξη για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων του Προγράμματος δύναται να περιλαμβάνει:

 • Τεχνικοί σύμβουλοι υποστήριξης (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη,διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο και ολοκλήρωση των έργων
 • Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κ.λ.π όπως κατά περίπτωση θα απαιτηθεί. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δ/νση Εφαρμογής Σχεδιασμού & Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 250.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01/11/2018 08:00:00 έως 01/07/2019 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα. Αγγελική Ιωακειμοπούλου, τηλ. 213-2142256, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon 

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Νέα έργα ύδρευσης & εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση αναγκών σε νησιά με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες, σε νησιά - τουριστικούς πόλους με υψηλό κόστος μεταφοράς νερού και σε παράκτιες τουριστικές περιοχές, 14.30.1.1, ΟΠΣ 3623

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να εμπίπτουν στη δράση «Ανάπτυξη και ενίσχυση υποδομών για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (τέως δράση 24 του ΑΠ 14)» του ειδικού στόχου 30 του Άξονα Προτεραιότητας 14 του ΕΠ όπως περιγράφεται στην 2η Αναθεώρηση του ΕΠ.

Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν σε :

Α. Νέα έργα ύδρευσης, δηλαδή νέες υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού,

Β. Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση των αναγκών σε νησιά με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες και σε παράκτιες τουριστικές περιοχές 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
 • Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης των Περιφερειών Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου, Ιονίων νήσων και Κρήτης

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 30.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 03/04/2019, ώρα 8.00 πμ έως 01/07/2019, ώρα 14.00 μμ

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Αργυρή Δημοπούλου, τηλ. 213.214.2222, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Δράση 14.6i.26.2-4.2 "Διαχείριση Βιοαποβλήτων" στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης", 14.6i.26.2-4.2, ΟΠΣ 3344

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τις δράσεις 2 έως 4 του Ειδικού Στόχου 26Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τις δράσεις 2 έως 4 του Ειδικού Στόχου 26και της επενδυτικής προτεραιότητας 6i, του Άξονα Προτεραιότητας 14 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Ειδικότερα, δύναται να χρηματοδοτηθούν:

α) Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης ή/και επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων για μικρούς παραγωγούς (π.χ. κατασκηνώσεις Δήμου)

β) Προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (π.χ. οικιακών, πράσινων)

γ) Δημοτικές μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασηςτου εξοπλισμού κομποστοποίησης και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας

δ) Δημοτικές μονάδες τεμαχισμού και κομποστοποίησης αποβλήτων κήπων και πάρκων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας

ε) Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης προκειμένου να εγκατασταθούν οι μονάδες

ζ) Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας μέχρι ποσοστό 1% του προϋπολογισμού της πράξης προ ΦΠΑ, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για τη συμμετοχή και την ορθή εφαρμογή τωνσυστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δήμοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα όπως αυτή θα προκύπτει από σχετική προγραμματική σύμβαση

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 4.800.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 02/11/2018 08:00:00 έως 31/05/2019 23:59:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Γεώργιος Βαλασίδης, 2531352304, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon  //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon  //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Διαχείριση του Προγράμματος

           ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

          Επιτροπή   Παρακολούθησης

           Υλοποίηση 

           Θεσμικό Πλαίσιο 

           Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb