f button  t button  in button

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων τομέα Μεταφορών, 15.34.2.Μ1, ΟΠΣ 1369

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στα πλαίσια της δράσης προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα προβλέπεται η υποστήριξη των φορέων κατά την προετοιμασία, την ωρίμανση καθώς και η υποστήριξη για τη χάραξη τομεακής στρατηγικής, οργάνωση/αναδιοργάνωσητων αρμόδιων φορέων, βελτίωση του θεσμικού / κανονιστικού πλαισίου κλπ.

Ειδικότερα, η υποστήριξη συνίσταται ενδεικτικά σε:

 • Εκπόνηση στρατηγικών μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και επιχειρησιακών σχεδίων (π.χ. αξιολόγηση της αξιοποίησηςκαινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων σε επιλεγμένες κατηγορίες έργων, στρατηγικά σχέδια για την προώθηση της ΒιώσιμηςΑστικής Κινητικότητας και Ανάπτυξης (ΒΑΚ, ΒΑΑ), των συνδυασμένων μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των ευφυώνσυστημάτων μεταφορών κλπ).
 • Σύμβουλοι Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα των Τομέων πολιτικής Μεταφορών και Περιβάλλοντος, π.χ. master plans,μελέτες υπηρεσίες προσδιορισμού τεχνικών απαιτήσεων για διαχείριση κυκλοφορίας κ.α., σχέδια για την ανάπτυξη και χρήσηεμπορευματικών κέντρων, μελέτες υποδομών έξυπνων μεταφορών, μελέτες ανάπτυξης μεταφορών αστικών κέντρων και λοιπέςυποστηρικτικές μελέτες και έρευνες (μετρήσεις, έρευνες χρήσεων γης κ.α.)
 • Μελέτες βελτίωσης ή/και δημιουργίας θεσμικού πλαισίου, μελέτες οργάνωσης/αναδιοργάνωσης του τομέα μεταφορών ή/καιεπιμέρους κλάδων ή/και αρμόδιων φορέων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες για βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης δημόσιων έργων, όπως ενδεικτικά ίδρυσητράπεζας πληροφοριών με προδιαγραφές, πρότυπα και τυπικά σχέδια, διαμόρφωση καταλόγων υλικών και παρόχωνυπηρεσιών τεχνικών λύσεων, εξασφάλιση εργαλείων για την τιμολόγηση και κοστολόγηση των δημοσίων έργων, σε όλες τις φάσεις της υλοποίησής τους, και η ίδρυση παρατηρητηρίου τιμών έργων, υλικών, εργατικών, εξοπλισμού.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
 • Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακής
 • Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
 • Αττικό Μετρό Α.Ε.
 • Γενική Γραμματεία Υποδομών
 • Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 • Δ/νση Υποδομών Αεροδρομίων 
 • Εγνατία Οδός Α.Ε
 • Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τουη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
 • ΟΣΥ Α.Ε.
 • Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
 • ΟΑΣΑ Α.Ε
 • ΟΣΕ Α.Ε.
 • ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
 • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
 • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 276.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 04/07/2019 έως 30/12/2022, 14:00:00

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

κα Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 213-1500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Αρχική πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα αρχικής πρόσκλησης rar icon

Υποστήριξη λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής, 16.36.1, ΟΠΣ 1096

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για την αποτελεσματική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην υλοποίηση δράσεων σε όλα τα στάδια υλοποίησής του (ενεργοποίηση, παρακολούθηση,απόδοση).

Ειδικότερα, η υποστήριξη συνίσταται ενδεικτικά σε:

1. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικών συμβούλων υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής, για θέματα που έχουνσχέση με την υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης, της αναθεώρησης καιτου κλεισίματος του Προγράμματος, της προηγούμενης, της εν ισχύ και της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου, όπως, για παράδειγμα, σύμβουλοι εκπόνησης ή/και υποβοήθησης στις διαδικασίες αξιολόγησης (ex-ante, on-going, ex-post, επιπτώσεων) ή/και αναθεώρησης του Προγράμματος, η/και τοκλείσιμο του Προγράμματος.

2. Ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων και συστημάτων μέτρησης, ταυτοποίησης και επεξεργασίαςδεδομένων πεδίου για την λειτουργική και στατιστική τεκμηρίωση δεικτών αποτελέσματος του Προγράμματος, καθώς και ερευνών / εμπειρογνωμοσυνών εφαρμογής τους.

3. Εκπόνηση/επικαιροποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και Περιβαλλοντικού προελέγχου στο πλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης.

4. Σύμβουλοι Τεχνικής υποστήριξης Διαχειριστικής Αρχής για την:

4.1 Αξιολόγηση/ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο, ολοκλήρωση των έργων.

4.2 Προετοιμασία φακέλων Κρατικών Ενισχύσεων Έργων Υποδομών και φακέλων για την τεκμηρίωση πράξεων ΥΓΟΣ ή ΓΑΚ.

4.3 Εκπόνηση ή επικαιροποίηση υποστηρικτικών ή/και εξειδικευμένων μελετών (ενδεικτικά: μελέτεςσκοπιμότητας/βιωσιμότητας/εφικτότητας, αναλύσεις αγοράς, μελέτες ζήτησης, επιχειρησιακός σχεδιασμός δικτύου, οικονομοτεχνικές μελέτες, όπως χρηματοοικονομικές, αναλύσεις κόστους - αποτελεσματικότητας, αναλύσεις κόστους – οφέλους,, κ.α.), και σύνταξη Φακέλων Μεγάλων Έργων.

5. Σύμβουλοι αξιολόγησης και ΣΜΠΕ για την προετοιμασία του ΕΠ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

6. Κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Διαχειριστικής Αρχής (π.χ. οργάνωση εκδηλώσεων συνεδριάσεων –συσκέψεων, επισκευή/συντήρηση/καθαριότητα κτιριακών εγκαταστάσεων, λοιπές προμήθειες, έξοδα μετακινήσεων, κ.α.).

7. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού ή/και συμμετοχή σε συνέδρια & ημερίδες, η νομική και λογιστική υποστήριξη, η υποστήριξη της λειτουργίας της γραμματείας κ.α. Συμπληρωματικά/εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης.Περιλαμβάνονται δαπάνες ανάπτυξης/αναβάθμισης εγκατάστασης, υποστήριξης και συντήρησηςπληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού, όπως συμπληρωματικών/ εξειδικευμένων υποστηρικτικώνσυστημάτων και εργαλείων, προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού,ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, προμήθεια/ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ. που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης,παρακολούθησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ, πέραν εκείνων που καλύπτονταικεντρικά από τον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο του ΕΠ "Τεχνική Βοήθεια 2014-2020".

| Δυνητικός Δικαιούχος: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 8.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30/05/2019 έως 22/12/2023 23:59:00

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

κα Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 213-1500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

3η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon  //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon  //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon  //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon 

Πρόσκληση pdf icon  //   Συνημμένα Πρόσκλησης rar icon

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων, 15.34.2.Π2, ΟΠΣ 3355

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στα πλαίσια της δράσης προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα προβλέπεται η υποστήριξη των φορέων κατά την προετοιμασία, την ωρίμανση καθώς και η υποστήριξη για τη χάραξη τομεακής στρατηγικής, οργάνωση/αναδιοργάνωσητων αρμόδιων φορέων, βελτίωση του θεσμικού / κανονιστικού πλαισίου κλπ.

Η υποστήριξη για την έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωση της προετοιμασίας των έργων δύναται να περιλαμβάνει:

 • Εξωτερικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα.
 • Μελέτες βελτίωσης ή/και δημιουργίας θεσμικού πλαισίου, μελέτες οργάνωσης / αναδιοργάνωσης των δύο τομέων ή/και τωνεπιμέρους κλάδων ή/και αρμόδιων φορέων. 

Η υποστήριξη για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων του Προγράμματος δύναται να περιλαμβάνει:

 • Τεχνικοί σύμβουλοι υποστήριξης (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη,διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο και ολοκλήρωση των έργων
 • Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κ.λ.π όπως κατά περίπτωση θα απαιτηθεί. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δ/νση Εφαρμογής Σχεδιασμού & Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 250.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01/11/2018 08:00:00 έως 01/07/2019 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα. Αγγελική Ιωακειμοπούλου, τηλ. 213-2142256, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon 

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Υποστήριξη λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής, 15.34.1, ΟΠΣ 1316

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για την αποτελεσματική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην υλοποίηση δράσεων σε όλα τα στάδια υλοποίησής του (ενεργοποίηση, παρακολούθηση, απόδοση).

Ειδικότερα, η υποστήριξη συνίσταται ενδεικτικά σε:

1. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικών συμβούλων υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής, για θέματα που έχουν σχέση με τηνυποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης, της αναθεώρησης και του κλεισίματος τουΠρογράμματος, της προηγούμενης, της εν ισχύ και της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου, όπως, για παράδειγμα,σύμβουλοι εκπόνησης ή/και υποβοήθησης στις διαδικασίες αξιολόγησης (ex-ante, on-going, ex-post, επιπτώσεων) ή/και αναθεώρησης του Προγράμματος, ή/και το κλείσιμο του Προγράμματος..

2. Ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων και συστημάτων μέτρησης, ταυτοποίησης και επεξεργασίας δεδομένων πεδίου για τη λειτουργική και στατιστική τεκμηρίωση δεικτών αποτελέσματος του Προγράμματος, καθώς και ερευνών /εμπειρογνωμοσυνών εφαρμογής τους.

3. Εκπόνηση / επικαιροποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και Περιβαλλοντικού προελέγχου στοπλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης.

4. Σύμβουλοι Τεχνικής υποστήριξης Διαχειριστικής Αρχής για την:

 • Αξιολόγηση/ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο, ολοκλήρωση των έργων.
 • Προετοιμασία φακέλων Κρατικών Ενισχύσεων Έργων Υποδομών και φακέλων για την τεκμηρίωση πράξεων ΥΓΟΣ ήΠροετοιμασία φακέλων Κρατικών Ενισχύσεων Έργων Υποδομών και φακέλων για την τεκμηρίωση πράξεων ΥΓΟΣ ή ΓΑΚ
 • Εκπόνηση ή επικαιροποίηση υποστηρικτικών ή/και εξειδικευμένων μελετών (ενδεικτικά: μελέτεςσκοπιμότητας/βιωσιμότητας/εφικτότητας, αναλύσεις αγοράς, μελέτες ζήτησης, επιχειρησιακός σχεδιασμόςδικτύου,οικονομοτεχνικές μελετες, όπως χρηματο-οικονομικές, αναλύσεις κόστους - αποτελεσματικότητας , αναλύσειςκόστους – οφέλους, κ.α.), και σύνταξη Φακέλων Μεγάλων Έργων.

5. Σύμβουλοι αξιολόγησης και ΣΜΠΕ για την προετοιμασία του ΕΠ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

6. Επιπλέον, η δράση περιλαμβάνει την υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής μέσω κάλυψης λειτουργικών αναγκών της (π.χ.oργάνωση εκδηλώσεων συνεδριάσεων – συσκέψεων, επισκευή/συντήρηση/καθαριότητα κτιριακών εγκαταστάσεων, λοιπές προμήθειες, Έξοδα μετακινήσεων, κ.α.).

7. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού ή/και συμμετοχή σεσυνέδρια & ημερίδες, η νομική και λογιστική υποστήριξη, η υποστήριξη της λειτουργίας της γραμματείας κ.α.

8. Συμπληρωματικά/ εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης. Περιλαμβάνονται δαπάνες ανάπτυξης/αναβάθμισης εγκατάστασης, υποστήριξης και συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού, όπως συμπληρωματικών/ εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού,αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, προμήθεια/ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ. που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης,παρακολούθησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ, πέραν εκείνων που καλύπτονται κεντρικά απότον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο του ΕΠ "Τεχνική Βοήθεια 2014-2020".

| Δυνητικός Δικαιούχος: ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 2.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30/05/2019 έως 22/12/2023 14:00:00

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

κα. Φωτεινή Παπαγεωργίου, τηλ. 2131500893, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ισχύος Πρόσκλησης για Ενίσχυση/υποστήριξη εμπλεκόμενων στα έργα του τομέα περιβάλλοντος στην άσκηση του έργου τους, 16.36.2.Π7, ΟΠΣ 2826

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται ενέργειες ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης των Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμων (όσων δεν έχουν ήδη υλοποιηθεί, μέσω της υποχρέωσης που προκύπτει από την εφαρμογή των Διαχειριστικών Σχεδίων Λεκανών Απορροής) στην Ελληνική Επικράτεια. Σκοπός είναι η δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων δικτύων και υποδομών που θα περιλαμβάνει το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων των ΔΕΥΑ και των Δήμων (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης, ήτοι γεωτρήσεις, δεξαμενές, αντλιοστάσια, κ.λ.π. και εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης, όπως οι αγωγοί μεταφοράς πόσιμου νερού, τα υδρόμετρα, κλπ) καθώς και απαραίτητα στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
 • Δήμοι που δεν έχουν συστήσει ΔΕΥΑ και δεν καλύπτεται η αρμοδιότητά τους από ΔΕΥΑ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 0 €

| Περίοδος Υποβολής: -

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κος. Βασίλειος Κλωτσοτύρας, τηλ. 213-2142232, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανάκληση Πρόσκλησης  pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Διαχείριση του Προγράμματος

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb