f button  t button  in button

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους, 16.36.2.Π22, ΟΠΣ Πρόσκλησης 4870

perivallon

 

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αφορούν στην Δράση 16.36.2 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και στην Δράση 16.36.2. Ειδικότερα αφορούν στην Εκπόνηση - ωρίμανση – επικαιροποίηση μελετών, έλεγχος, έγκριση των μελετών των έργων καθώς και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στην προετοιμασία των έργων (π.χ. οδικά, λιμενικά και σιδηροδρομικά έργα, έργα διαχείρισης λυμάτων και στερεών αποβλήτων, έργα υδρεύσεων/αφαλατώσεων, κτιριακά, μελέτες για παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος, της ανάδειξης πάρκων, αναβάθμισης περιοχών περιβαλλοντικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ωρίμανση μελετών με στόχο την επίτευξη της έναρξης των Συμβάσεων (Παραχώρησης και ΣΔΙΤ), μελέτες έργων αστικής κινητικότητας σταθερής τροχιάς κ.α.). 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:  - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

                                         -  ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

                                         - ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
                                         
                                         - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (Σ.Π.Α.Π.)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 1.240.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01/05/2021 08:00:00 έως 30/09/2021 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αγγελική Ιωακειμοπούλου, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

«Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της ΕΡΓΟΣΕ για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελετών στο τμήμα γραμμής Ροδοδάφνη - Ρίο» MIS 5064887, A/A ΟΠΣ Πρόσκλησης 1066

tech help

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη:  74.172,15 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 59.816,25 €

| Δικαιούχος: ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

1η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Απόφαση pdf icon

 

 

Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δικαιούχου: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, κωδικός 16.36.7.Π16 , α/α ΟΠΣ 4395

tech help

 

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην Δράση 16.37.1 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ειδικότερα αφορούν ενέργειες για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας του δικαιούχου, όπως αυτές απορρέουν ωςαποτέλεσμα αναγκών ή και των σχετικών μελετών / αξιολογήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3 του ΕΠ«Τεχνική Βοήθεια 2014-20» και που δεν καλύπτονται από το Πρόγραμμα εκείνο ή ειδικότερες δράσεις για ενίσχυση των δικαιούχων τουΕΠ, όπως αυτές ενδεχομένως θα αναδειχθούν κατά το στάδιο της υλοποίησης των πράξεων.

Οι προτεινόμενες πράξεις στα πλαίσια τηςπαρούσας πρόσκλησης αφορούν στα πεδία παρέμβασης του ειδικού στόχου 37 του Άξονα 16 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, προκειμένου ναεπιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 2η αναθεώρηση και την 13η Εξειδίκευση Εφαρμογής του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020.

Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις Τεχνικών Συμβούλων Υποστήριξης Δικαιούχων (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες,ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη και ολοκλήρωση των έργων, συστήματα, υποδομές και εργαλεία παρακολούθησης έργων καθώς και παρεμβάσεις για τη διακρίβωση ειδικών αναγκών Δικαιούχων.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:  380.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01/07/2020 έως 30/09/2020

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κ. Νικόλαος Πασσάς, τηλ. 2132142202, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:

1η τροποποίηση pdf icon    //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Ωρίμανση Έργων Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων, 16.36.2.Π12, ΟΠΣ 3984

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση των ακόλουθων υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στους αναθεωρημένους ισχύοντες ΠΕΣΔΑ ως Α’ χρηματοδοτική προτεραιότητα για το ΕΣΠΑ 2014-2020:

 • Πράσινα Σημεία, κατά την έννοια των άρθρων 11 και 44Α του Ν.4042/2012, όπως ισχύει και της ΚΥΑ 18485/2017 (ΦΕΚΒ’1412/26-4-2017) όπως ισχύει.
 • Μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων, δημοτικές ή κεντρικές.
 • Μονάδες επεξεργασίας υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης ή μη γραμμήςκομποστοποίησης προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων.
 • Νέοι χώροι υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων ή επεκτάσεις υφιστάμενων χώρων ταφής για μετατροπή σε ΧΥΤΥ, που αποτελούναπαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία υφιστάμενης ή υλοποιούμενης μονάδας επεξεργασίας.
 • Σταθμοί μεταφόρτωσης αποβλήτων.

Συγκεκριμένα χρηματοδοτούνται για τις υποδομές των ανωτέρω:

 • Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λοιπών υποστηρικτικών μελετών.
 • Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων, όλων των απαιτούμενων σταδίων ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης.
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης.
 • Επικαιροποίηση, συμπλήρωση, τροποποίηση υφισταμένων μελετών και τευχών δημοπράτησης

Για τα ανωτέρω τηρούνται οι οικείες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και των σχετικών εξουσιοδοτικών διατάξεων καιεγκυκλίων, όπως κατά περίπτωση εφαρμόζονται.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δήμοι
 • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 4.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01-06-2020, 08:00:00 έως 02/07/2021, 23:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Κωνσταντίνα Κολοκοτρώνη, τηλ. 213-2142240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η τροποποίηση pdf icon  //   Συνημμένα πρόσκλησης  rar icon

|Παλαιότερες Προσκλήσεις :

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

"Υποστήριξη Δικαιούχων στην Ωρίμανση και Υλοποίηση Πράξεων Ενσωμάτωσης ΑΠΕ & ΕΞΕ σε κτιριακές υποδομές παροχής υπηρεσιών Υγείας (Νοσοκομεία)", Κωδικός Πρόσκλησης 16.36.2 Π18, α/α ΟΠΣ 4623

tech help

 

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τη  Δράση 16.36.2: «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων» με την οποία προβλέπεται η υποστήριξη των  φορέων κατά την προετοιμασία, την ωρίμανση αλλά και την υλοποίηση δράσεων. Σκοπός  είναι η τεχνική υποστήριξη της Επιτελικής Δομής του Υπουργείου Υγείας για την επιτάχυνση της πορείας ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε ένα μεγάλο αριθμό Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της Χώρας μας (Νοσοκομεία).

Ενδεικτικά μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες δράσεις:

- Ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο, ολοκλήρωση των έργων

- Μελέτες βελτίωσης ή/και δημιουργίας θεσμικού πλαισίου, μελέτες οργάνωσης/αναδιοργάνωσης αρμόδιων φορέων

- Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες για βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης δημόσιων έργων, όπως ενδεικτικά ίδρυση τράπεζας πληροφοριών

- Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κ.λ.π όπως κατά περίπτωση θα απαιτηθεί.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:   697.797,60 €

| Περίοδος Υποβολής: από  30/10/2020 08:00:59 έως  την 30/03/2021 14:00:00 

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μαρία Σκαλτσά, Τηλ.: 2132142205, Fax: 210 6920437, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκλησηpdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Διαχείριση του Προγράμματος

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb