f button  t button  in button

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, 14.6i.27.8.5, ΟΠΣ 1781

perivallon

 

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η προτεινόμενη δράση αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ.3848/2015 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ αρ. οικ.10383/2-9-16 στην Περιφέρεια Ηπείρου προκειμένου να καταστεί εφικτή η ενίσχυση του δικτύου υποδομών μεταφόρτωσης και εν γένει ασφαλούς διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις εξυπηρετούμενες περιοχές, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο (βάσει ΕΣΔΑ/2015) ΠΕΣΔΑ Ηπείρου.

Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης που προβλέπονται στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης καθώς και με τις δράσεις του ειδικού στόχου 27 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αφορούν κυρίως στην ολοκλήρωση του δικτύου ανάκτησης και διάθεσης των αστικών αποβλήτων.

Ειδικότερα μέσω της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν:

  • Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη θέση σε λειτουργία των σταθμών.
  • Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης προκειμένου να εγκατασταθούν οι ΣΜΑ,
  • Μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 12.850.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 21/11/2016 έως 13/1/2017

| Υπεύθυνη επικοινωνίας:

κα. Σοφία Τσιτουρίδου, τηλ. 2651360512, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.r

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

 Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ01, ΟΠΣ 1737

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στη δράση 14.6ii.29.14.1: Έργα που αφορούν στη σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ισοδύναμου πληθυσμού), που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις 14, 15 και 16, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Ως εκ των ανωτέρω και ειδικότερα μέσω της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να χρηματοδοτηθούν:

- Έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα, εν συντομία ΔΑ) σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, δηλ. σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής 2.000- 15.000 ι.κ. (ισοδύναμους κατοίκους), εφόσον διασφαλίζεται η επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων. Με την υλοποίηση των έργων θα πρέπει να ολοκληρώνεται το δίκτυο αποχέτευσης στο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού (οικιστικός πυρήνας). Επιλέξιμη είναι η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης σε πυκνοδομημένες περιοχές που διαθέτουν εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο (ολοκληρωμένη πράξη εφαρμογής) για την κάλυψη του πληθυσμού αιχμής του οικισμού. Εφόσον τμήμα του πληθυσμού αυτού κατοικεί σε περιοχή με εγκεκριμένο αλλά μη εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή εκτός σχεδίου, είναι δυνατόν να είναι επιλέξιμη η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και σε διανοιγμένους δρόμους οι οποίοι δεν καταργούνται από την πολεοδομική μελέτη, εμφανίζουν υψηλή πυκνότητα δόμησης και αποτελούν λειτουργικό σύνολο δικτύου. Επεκτάσεις σχεδίου με εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο που δεν είναι κατοικημένες ή είναι αραιά κατοικημένες (ενδεικτικά πυκνότητες μικρότερες από 40-50 κατοίκους ανά εκτάριο) δεν εμπίπτουν στην Οδηγία 91/271. 

- Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας με πρόβλεψη 20ετίας, υπό προϋποθέσεις
1. Η δυναμικότητα σχεδιασμού της ΕΕΛ για την φάση κατασκευής (20ετία) να μην υπερβαίνει το 130% (εκτιμώμενη ετήσια αύξηση πληθυσμού περίπου 1,5% για την 20ετία) του σημερινού πληθυσμού αιχμής των επιλέξιμων οικισμών όπως αυτός καταχωρίζεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ στην Ευρωπαϊκή Βάση δεδομένων για την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ,
2. Η άρδευση να είναι εναλλακτικός τρόπος διάθεσης και όχι ο μοναδικός

- Οι δαπάνες βιολογικής απομάκρυνσης αζώτου (Ν) και φώσφορου (Ρ) στις ΕΕΛ κρίνονται επιλέξιμες ως αναπόσπαστο τμήμα καλής και αποδοτικής λειτουργίας της βιολογικής βαθμίδας ενώ οι δαπάνες της τριτοβάθμιας επεξεργασίας (χημική απομάκρυνση Ρ, διύλιση, μετααερισμός, οζόνωση κλπ.) για επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων, δεν θεωρούνται επιλέξιμες, ακόμη και αν προβλέπονται από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

- Έργα αύξησης δυναμικότητας υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Γ’ προτεραιότητας εφόσον τεκμηριώνεται ότι η υφιστάμενη δυναμικότητα της ΕΕΛ δεν επαρκεί.

- Έργα αύξησης δυναμικότητας υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Α και Β προτεραιότητας εφόσον στην ΕΕΛ θα οδηγούνται με δίκτυο αποχέτευσης λύματα οικισμών Γ προτεραιότητας και τεκμηριώνεται ότι η υφιστάμενη δυναμικότητα της ΕΕΛ δεν επαρκεί.

- Αγορές εδαφικών εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα. 

- Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (Η/Μ) των αντλιοστασίων (Α/Σ) είναι επιλέξιμος για τον πληθυσμό σχεδιασμού 20ετίας.

- Εργασίες αρχαιολογίας, ως ξεχωριστό υποέργο

- Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, ως ξεχωριστό υποέργο

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου & ΔιεύθυνσηΤεχνικών Έργων Κυκλάδων
  • Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
  • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 27.666.844 €

| Περίοδος Υποβολής: από 1/11/2016 έως 31/12/2016

| Υπεύθυνες επικοινωνίας:

  • κα Αγγελική Παλαιολόγου, τηλ. 22813-60819, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • κα Κάντια Πρίντεζη, τηλ. 22813-60826, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλωσίμων αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΙΟΝ25, ΟΠΣ 1741

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τις δράσεις 2 έως και 5 του ειδικού στόχου 26 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., ως ακολούθως:

Δράση 2. Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης.
Οργάνωση δικτύων οικιακής κομποστοποίησης και επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης. Έμφαση στα νοικοκυριά περιοχών με αγροτικό και ημιαστικό χαρακτήρα και επιτόπια μηχανική κομποστοποίηση σε δημόσιους χώρους πρασίνου ή συγκεκριμένους χώρους των αστικών περιοχών, σχολεία, οικιστικά συγκροτήματα, ξενοδοχεία, στρατόπεδα, κλπ.

Δράση 3. Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλωσίμων και βιοαποβλήτων.
Ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, προς επίτευξη των στόχων του άρθρου 41 του Ν. 4042/2012 σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Δράση 4. Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων.
Δημιουργία μονάδων δημοτικής κομποστοποίησης, συμπληρωματικά προς κεντρικές μονάδες των περιφερειακών σχεδιασμών.

Δράση 5: Δημιουργία «Πράσινων Σημείων» και Δικτύωσή τους.
- Εγκαταστάσεις Πράσινων Σημείων που αφορούν κατά προτεραιότητα αστικά κέντρα.
- Δικτύωση των εγκαταστάσεων πράσινων σημείων για ενιαία παρακολούθηση και συντονισμό της διάθεσης υλικών και αγαθών
- Δημιουργία κέντρων επαναχρησιμοποίησης, δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης ή επισκευής ειδών και αγαθών.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Δήμοι Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 6.579.101 €

| Περίοδος Υποβολής: από 1/10/2016 έως 31/3/2017

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Αθ. Σπίγγος, τηλ. 26613-60030, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης  rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης  rar icon

Διαχείριση του Προγράμματος

           ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

          Επιτροπή   Παρακολούθησης

           Υλοποίηση 

           Θεσμικό Πλαίσιο 

           Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb