f button  t button  in button

Νέα έργα ύδρευσης – υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 144, ΟΠΣ Πρόσκλησης 4997

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να εμπίπτουν στη δράση 14.6ii.30.17-19.2 του ειδικού στόχου 30 του Άξονα Προτεραιότητας 14 του ΕΠ όπως περιγράφεται στην 16η Εξειδίκευση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης , οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει νααφορούν σε νέα ώριμα έργα ανάπτυξης ενίσχυσης υποδομών για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού για όλες τις χρήσεις(υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής νερού) και λοιπές δράσεις και έργα διασφάλισης τηςποιότητας του νερού που προορίζεται για πόσιμο νερό.

Οι εν λόγω πράξεις θα πρέπει να συμβάλλουν:

 • Στην επάρκεια και ποιότητα πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
 • Στην βελτίωση του συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού, και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τα έργα, μεταξύ των άλλων, θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Έργα υδροληψίας από υφιστάμενους ταμιευτήρες και έργα προσαγωγής σε νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού(ΕΕΝ),
 • Νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) με τα συνοδά έργα άντλησης, αποθήκευσης και μεταφοράς πόσιμου νερού,
 • Νέοι αγωγοί σύνδεσης με το κεντρικό υδραγωγείο καθώς και τμήματα του κεντρικού υδραγωγείου με τους αναγκαίους κλάδουςτους.
 • Έργα ενίσχυσης εξωτερικού υδραγωγείου και αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών με σκοπό την εξασφάλιση τηςεπάρκειας πόσιμου νερού.

Επίσης δύνανται να χρηματοδοτηθούν ως ξεχωριστά υποέργα:

 • Υπηρεσίες Τεχνικού ΣυμβούλουΕυρωπαϊκή ΈνωσηΤαμείο Συνοχής
 • Εργασίες αρχαιολογίας
 • Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ
 • Απόκτηση γης

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δήμος Αμύνταιου
 • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Βοΐου
 • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 15.831.292 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01/09/2021 έως 01/11/2021

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα. Μαρία Πέκου, τηλ.: 2461350920, 2461053900, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

 

Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000, 14.6iii.32.31.4.2, Α/Α ΟΠΣ 4580

perivallon 

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τις δράσεις του ειδικού στόχου 32 (Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της Υποβάθμισης των Λειτουργιών των Οικοσυστημάτων) της επενδυτικής προτεραιότητας 6iii του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π. που προωθούν την εφαρμογή των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.

Ειδικότερα, η πρόσκληση αφορά πράξεις για την Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000.

Συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά, στα πλαίσια της «Δράσης 14.6iii.32.31.4: Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000», στην χρηματοδότηση της έναρξης λειτουργίας (start-up) των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) της παραγράφου 4, του άρθρου 2, του ν. 4519/2018 (Α' 25) & της κεντρικής υπηρεσίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και σε δράσεις διαχείρισης, παρακολούθησης και προστασίας ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, δικτύωσης, επιστημονικής τεκμηρίωσης και σχεδιασμού / μελετών στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλάγής (ΟΦΥΠΕΚΑ)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 1.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 23/06/2021 έως 14/01/2022 

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κ. Νικόλαος Πασσάς, τηλ. 2132142202, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η τροποποίηση Προσκλησης pdf icon   // Συνημμένα 1ης τροποποίησης rar icon

| Παλαιότερες Προσκλήσεις

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Υλοποίηση ώριμων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε νησιά, πλην Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, 14.6i.27.7.1.4, ΟΠΣ Πρόσκλησης 4102

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Oι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στη Δράση «Ολοκληρωμένηδιαχείριση αστικών αποβλήτων σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς».

Ειδικότερα, μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες δράσεις:

 • Δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας καιεγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους.
 • Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων, με ή χωρίς γραμμήπροδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμούκαι βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους.
 • Δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους.
 • Επεκτάσεις Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης τουαπαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους, εφόσον προβλέπονται στο οικείοεπικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ ως υποδομές τελικής διάθεσης υπολειμμάτων στο πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισηςαποβλήτων.
 • Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης τουαπαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους.
 • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, εφόσον απαιτείται
 • Εργασίες αρχαιολογίας, ως υποέργο με δικαιούχο εταίρο την οικεία Εφορεία αρχαιοτήτων, εφόσον απαιτείται
 • Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, εφόσον απαιτείται
 • Απόκτηση εδαφικών εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δήμοι νήσων σε όλες τις Περιφέρειες, πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Περιφέρειας Κρήτης
 • Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) με αρμοδιότητα σε νησιά, πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Περιφέρειας Κρήτης

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 7.400.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30/04/2020, 08:00:00 έως 02/08/2021, 23:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Κωνσταντίνα Κολοκοτρώνη, τηλ. 213-2142240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:

2η τροποποίηση  pdf icon  //  Συνημμένα  2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η Τροποποίηση pdf icon  //  Συνημμένα  1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) στις Περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας και την Περιφέρεια Κρήτης, εξαιρουμένων των νησιωτικών Περιφερειών και Δήμων, 14.6i.27.8.1.4, ΟΠΣ Πρόσκλησης 4099

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Oι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στη Δράση Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και αφορούν όλες τις ηπειρωτικές Περιφέρειες της χώρας και την Περιφέρεια Κρήτης. Εξαιρούνται οι νησιωτικοί Δήμοι και Περιφέρειες.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν πράξεις με κύρια υποέργα που διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση καιτεχνικές μελέτες σε φάση Οριστικής Μελέτης.

Ειδικότερα, μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες δράσεις:

 • Κατασκευή έργων υποδομής Σταθμών Μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων
 • Προμήθειες εξοπλισμού Σταθμών Μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων
 • Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα,
 • Απόκτηση εδαφικών εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα
 • Εργασίες αρχαιολογίας, ως υποέργο με δικαιούχο εταίρο την οικεία Εφορεία αρχαιοτήτων. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δήμοι, πλην νησιωτικών Δήμων
 • Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), πλην ΦΟΔΣΑ σε νησιά

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 5.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30/04/2020, 08:00:00 έως 02/08/2021, 23:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Κωνσταντίνα Κολοκοτρώνη, τηλ. 213-2142240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η Τροποποίηση  pdf icon   //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

1η Τροποποίηση pdf icon  //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, 14.6i.26.2-4.1, ΟΠΣ 3658

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Oι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εμπίπτουν στον ειδικό στόχο 26 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., πεδίο παρέμβασης 17, και αφορούν τη Δράση14.6i.26.2-4.1 με τίτλο: «Διαχείριση βιοαποβλήτων» της 13ης εξειδίκευσης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων:

 • Προμήθειες εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων
 • Προμήθειες εξοπλισμού επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων γιαμικρούς παραγωγούς (π.χ. κατασκηνώσεις Δήμου)
 • Προμήθειες εξοπλισμού χωριστής συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων,συμπεριλαμβανομένων των πρασίνων (κλαδοτεμαχιστές αποβλήτων κήπων και πάρκων, κάδοι κ.α.)
 • Δημοτικές μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων, συμπεριλαμβανομένης τηςπρομήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας, με δυνητικούς δικαιούχους Δήμους,δυνάμει του άρθρου 228 του Ν.4555/2018, με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ
 • Δημοτικές μονάδες τεμαχισμού και κομποστοποίησης αποβλήτων κήπων και πάρκων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειαςκαι εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας, με δυνητικούς δικαιούχους Δήμους, δυνάμει τουάρθρου 228 του Ν.4555/2018, με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ
 • Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης
 • Απόκτηση γης για την εγκατάσταση των ανωτέρω, εφόσον απαιτείται
 • Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ, εφόσον απαιτείται
 • Αρχαιολογικές εργασίες, με δικαιούχο-εταίρο την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων, εφόσον απαιτείται 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δήμοι Περιφέρειας Αττικής και Περιφέρειας Πελοποννήσου

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 10.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 02/09/2019, 08:00:00 έως 02/08/2021, 23:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Κωνσταντίνα Κολοκοτρώνη, τηλ. 213-2142240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

4η τροποποίηση pdf icon  // Συνημμένα 4ης τροποποίησηςrar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

3η τροποποίηση pdf icon   //  Συνημμένα 3ης τροποποίησηςrar icon

2η τροποποίηση pdf icon //  Συνημμένα 2ης τροποποίησηςrar icon

1η τροποποίηση pdf icon   //  Συνημμένα 1ης τροποποίησηςrar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 14.6i.26.5.1.2, ΟΠΣ Πρόσκλησης 4115

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτείται η δημιουργία Πράσινων Σημείων, Γωνιών Ανακύκλωσης και Κινητών Πράσινων Σημείων, όπως ορίζονται στα άρθρα 11 και 44Α του Ν.4042/2012 και την ΚΥΑ 18485/2017 (ΦΕΚΒ’1412/26-4-2017), όπως ισχύουν, και σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στα αντίστοιχα αναθεωρημένα ΠΕΣΔΑ.

Επίσης, χρηματοδοτούνται νέες δράσεις για τη δημιουργία ή/και συμπλήρωση δημοτικών δικτύων συλλογής και μεταφοράς λοιπών ανακυκλωσίμων αστικών αποβλήτων, τα οποία, σύμφωνα με το ΕΣΔΑ και τα στοιχεία σχετικής μελέτης του ΥΠΕΝ (Μελέτη Αξιολόγησης της Διαχείρισης ΑΣΑ στην Ελλάδα – Ελλείψεις και Ευκαιρίες, 2018) αφορούν υλικά που δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις των ΣΕΔ του Ν.2939/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Χρηματοδοτούνται τα ακόλουθα:

 • Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων και Γωνιών Ανακύκλωσης, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που διατίθεται από τα υπόχρεα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.
 • Προμήθειες Κινητών Πράσινων Σημείων, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που διατίθεται από τα υπόχρεα Συστήματα ΕναλλακτικήςΔιαχείρισης.
 • Προμήθειες εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς ρευμάτων ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων που δεν εμπίπτουν στιςυποχρεώσεις των ΣΕΔ του Ν.2939/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικές με το αντικείμενο της πράξης
 • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, εφόσον απαιτείται
 • Απόκτηση γης για την εγκατάσταση Πράσινων Σημείων ή Γωνιών ανακύκλωσης, εφόσον απαιτείται
 • Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ για Πράσινα Σημεία ή Γωνιές ανακύκλωσης, εφόσον απαιτείται
 • Αρχαιολογικές εργασίες, με δικαιούχο-εταίρο την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων, εφόσον απαιτείται

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δήμοι ανά την επικράτεια πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 6.800.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30/06/2020 έως 02/08/2021 23:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Κωνσταντίνα Κολοκοτρώνη, τηλ. 213-2142240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ: 

2η τροποπίηση Πρόσκλησης  pdf icon    //  Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

|Παλαιότερες προσκλήσεις:

1η τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon  //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω πιλοτικών και άλλων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο συμβολής της ΟΣΣΠ λεκάνης Ασωπού, 14.6iv.33.33.7, Α/Α ΟΠΣ 4185

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η πρόταση που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορά την δράση του ειδικού στόχου 33 της επενδυτικής προτεραιότητας 6iv του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π.

Ειδικότερα αφορά έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής και αστικής αναζωογόνησης που συμβάλλουν στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στρατηγικών Παρεμβάσεων (ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού, όπως:

 • Έργα προώθησης της αναβάθμισης ανοιχτών χώρων και χώρων πράσινου και της ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, με ενίσχυση του πράσινου.
 • Πιλοτικές Παρεμβάσεις Αναβάθμισης των όψεων Σχολικών Μονάδων και Δημοσίων Κτιρίων.
 • Δημιουργία κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης.

Ως εκ των ανωτέρω και ειδικότερα μέσω της παρούσας πρόσκλησης , δύνανται να χρηματοδοτηθούν :

 • Έργα για την αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, ενεργειακή αναβάθμιση ανοικτών δημοτικών χώρων με έμφαση στην βελτίωση του μικροκλίματος των περιοχών παρέμβασης, της ενσωμάτωσης βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, την αύξηση του πρασίνου και την επίτευξη συνθηκών ασφαλείας και ποιότητας μέσω χρήσης έξυπνου και καινοτόμου αστικού εξοπλισμού.( πχ πλακοστρώσεις με ψυχρά υλικά, αστικός φωτισμός με αυτόνομα φ/β).
 • Παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης των όψεων των σχολικών μονάδων α’ βάθμιας και β΄ βάθμιας εκπαίδευσης ή/και των Δημοτικών κτιρίων, μέσω ζωγραφικών έργων – παραστάσεων – τοιχογραφιών που θα λειτουργούν ως ΄΄τοπόσημα΄΄ σημεία προβολής καλλιτεχνικών δημιουργιών με σκοπό την ανάδειξη των κτιρίων και των χώρων πέριξ αυτών καθώς και την προώθηση μιας εναλλακτικής μορφής πολιτιστικής έκφρασης, που θα μπορούσε να μεταμορφώσει αισθητικά, να προκαλέσει το ενδιαφέρον του πολίτη και να δώσει πολύμορφα μηνύματα. Τα έργα θα δημιουργηθούν επί κατάλληλης υποδομής που εξασφαλίζει και τις απαιτήσεις κατά ΚΕΝΑΚ ενεργειακής αναβάθμισης του εκάστου κτιρίου εφαρμογής των.
 • Δημιουργία κέντρου για την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών, σε υφιστάμενη δημοτική κτιριακή υποδομή ή σε νέα με διαμόρφωση βιωματικών δράσεων, εργαστηρίων, χώρων προβολών και εκπαίδευσης για περιβαλλοντικά θέματα.
 • Μελέτες και σύνταξη τευχών δημοπράτησης αναλόγως, ΩΚΩ συνδέσεις, Αρχαιολογία, Υπηρεσίες συμβούλων π/υ συνολικά έως ποσοστού 2% του συνολικού π/υ της πράξης που θα υποβληθεί. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δήμος Τανάγρας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 3.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 22/06/2020 έως 30/07/2021 και ώρα 02:00 μμ

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

 • κα Αγγελική Ιωακειμοπούλου, τηλ. 2132142256, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • αποκλειστικά για θέματα ΟΠΣ: κος Ανδρέας Φωτόπουλος, τηλέφωνο 213-2142292, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η Τροποποίηση Πρόσκλησηςpdf icon    //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

|Παλαιότερες προσκλήσεις : 

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλ/κού ή πολιτιστικού χαρακτήρα, 14.6iv.33.33.2, ΟΠΣ 4319

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν την δράση του ειδικού στόχου 33 της επενδυτικής προτεραιότητας 6iv του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται έργα που αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού σε κτίρια τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία του Δικαιούχου.

Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να οδηγούν στην αξιοποίησή τους και την ανάδειξή τους ως τουριστικό κεφάλαιο της περιοχής και τη χρήση τους ως πολιτιστικά / πνευματικά, συνεδριακά, εκθεσιακά κέντρα, χώρους δημόσιων υπηρεσιών κ.α.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα υφιστάμενα κτίρια με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωσητης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Επιπλέον, επιλέξιμες είναι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης καθώς και Εργασίες αρχαιολογίας, ως υποέργο με δικαιούχο εταίρο την οικεία Εφορεία του Υπουργείου Πολιτισμού. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας
 • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) κοινωφελούς σκοπού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή που λειτουργούν με τημορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 15.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01/07/2020 έως 30/09/2021

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

 • κα Αγγελική Ιωακειμοπούλου, τηλ. 2132142256, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:    

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon     //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon                                 

|Παλαιότερες Προσκλήσεις :

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης pdf icon  //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

 

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ΄προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ-ΝΕΑ ΕΡΓΑ), 14.29.14.17, ΟΠΣ 3340

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης όπως αυτή περιγράφεται στην 15η Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε νέα έργα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Α, Β, Γ προτεραιότητας τα οποία διαθέτουν εγκεκριμένη μελέτη και τεύχη δημοπράτησης (εγκεκριμένο το στάδιο μελέτης το οποίοαπαιτείται για την εφαρμογή της επιλεγείσας μεθόδου δημοπράτησης) για όλα τα υποέργα –εργολαβίες και εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους, ή έχουν σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία ή υποέργα με υπογεγραμμένη σύμβαση που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 ι.π.) καθώς και στην αναβάθμιση, επέκταση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Α και Β προτεραιότητας  και συμβάλλουν:

 • Στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
 • Στη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς προτεραιότητας Α, Β, Γ με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)
 • Στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων (σηπτικών ή στεγανών) και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης
 • ΟΤΑ Α΄ βαθμού
 • Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 97.499.505 €

| Περίοδος Υποβολής: από 06/12/2018 έως 31/12/2021

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα. Αργυρή Δημοπούλου, τηλ: 213-2142222, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

5η τροποποίηση  pdf icon   //    Συνημμένα 5ης τροποποίησηςrar icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

4η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 4ης τροποποίησηςrar icon

3η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησηςrar icon

2η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησηςrar icon

1η τροποποίησηpdf icon   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησηςrar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Έργα Ύδρευσης & Εφαρμογή Συστημάτων Αφαλάτωσης για αντιμετώπιση αναγκών Συλλογής, Μεταφοράς, Αποθήκευσης, Επεξεργασίας και Διανομής πόσιμου νερού, 14.30.1.2, Α/Α ΟΠΣ 4840

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε :

 1. Νέα έργα ύδρευσης, δηλαδή νέες υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού,
 2. Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση των αναγκών σε νησιωτικές ή/και παράκτιες περιοχές με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες, σε περιοχές που δεν υπάρχει δυνατότητα για άντληση υδάτων για περιβαλλοντικούς λόγους, καθώς και σε νησιά-τουριστικούς πόλους με υψηλό κόστος μεταφοράς νερού,

και θα συμβάλλουν:

 1. στην επάρκεια και ποιότητα πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
 2. στην βελτίωση του συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού, και την προστασία της δημόσιας υγείας
 3. στην αυτονομία υδροδότησης με απεξάρτηση από την δαπανηρή μεταφορά πόσιμου νερού, την προστασία της δημόσιας υγείας με την παροχή πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, την βελτίωση του συνθηκών διαβίωσης μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δήμοι
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
 • Περιφέρειες
 • Σύνδεσμοι ύδρευσης αποχέτευσης

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 15.000.000 €

| Περίοδος Υποβολής: από 14/05/2021 έως 31/12/2021

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κος. Βασίλειος Κλωτσοτύρας, τηλ. 213-2142232, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Κόκκινο Βιβλίο Φυτών, Ζώων και Μυκήτων, Κωδικός 14.6iii.32.31.7.1, Α/Α ΟΠΣ 4815

perivallon

 

| Περιεχόμενο πρόσκλησης: Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γνώση και κατανόηση της κατάστασης και της τάσης των ειδών, της λειτουργίας των φυσικών συστημάτων, καθώς και των μηχανισμών με τους οποίους αλληλεπιδρούν. Η δημιουργία εθνικών βάσεων δεδομένων, που θα περιλαμβάνουν καταλόγους των ειδών χλωρίδας, πανίδας και μυκήτων, καθώς και δεδομένα από την αξιολόγηση μεγάλου αριθμού ειδών σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για την προστασία της Φύση - IUCN (Κόκκινα βιβλία), θα αποτελέσουν ουσιαστικό εργαλείο και πολύτιμο οδηγό για τους φορείς που εμπλέκονται στην προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας. Τα ανωτέρω εργαλεία θα ενισχύσουν τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων και παρεμβάσεων και τον καθορισμό εθνικών προτεραιοτήτων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ενώ παράλληλα θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις της χώρας σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (ΥΠΕΚΑ, 2014) και τον Νόμο 3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

 | Δυνητικοί Δικαιούχοι:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

                                          ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:   250.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30/03/2021 έως 31/12/2021

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:  Νικόλαος Πασσάς, 2132142202,  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Διαχείριση του Προγράμματος

           ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

          Επιτροπή   Παρακολούθησης

           Υλοποίηση 

           Θεσμικό Πλαίσιο 

           Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb