f button  t button  in button

Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στην έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας και στην εφαρμογή νομοθετικών υποχρεώσεων για την κυκλική οικονομία και την κλιματική αλλαγή, ΟΠΣ Πρόσκλησης 6116

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η Πρόσκληση αφορά τη χρηματοδότηση υπηρεσιών για την υποστήριξη του ΥΠΕΝ στις ακόλουθες ενέργειες προώθησης της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την Κυκλική Οικονομία και την Κλιματική Αλλαγή:

Α. Στην εφαρμογή του Νόμου 4736/2020 (Α΄200) και τις ρυθμίσεις που αφορούν πλαστικά μιας χρήσης και απαιτούν την έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, καθώς και σε συμπληρωματικές δράσεις εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών, όπως:
Α1. Προετοιμασία των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν τη δημιουργία προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού επιμέρους προϊόντων (άρθρα 9, 10 και 11)
Α2. Εξειδίκευση ελάχιστων προδιαγραφών των συστημάτων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων για τα προϊόντα του τμήματος ΙΙΙ του Mέρους E΄ του Παρ. I του ν.4736/2020 (Α΄200) που απορρίπτονται στα δημόσια συστήματα  συλλογής, καθώς και των απαιτούμενων ειδικών υποδομών, καθορισμό εμπλεκόμενων φορέων στα ανωτέρω συστήματα, καθώς και των στοιχείων και των ποσοτικών δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται από τα ΣΣΕΔ για τη λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων και καθορισμό απαιτήσεων δημιουργίας ειδικής υποδομής (περ. γ΄ παρ. 3 άρθρου 10).
 
Β. Στην εφαρμογή του Νόμου 4936/2022 (Α’ 105) και τις ρυθμίσεις που απαιτούν την έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, καθώς και συμπληρωματικές δράσεις εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως:
Β1. Προετοιμασία των Υπουργικών και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων του άρθρου 33 του Νόμου 4936/2022 (π.χ. κυρώσεις και πρόστιμα. μέτρα για τη μείωση εκπομπών από εγκαταστάσεις, κανόνες υπολογισμού σε ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα της αντιστάθμισης που επιτυγχάνεται μέσω φυτεύσεων, δασώσεων και αναδασώσεων, εναλλακτικοί τρόποι αντιστάθμισης και η αποτίμησή τους σε ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα, τρόπος ελέγχου και επαλήθευσης των εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 19 που δεν υπάγονται στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών)
Β2. Συμπληρωματικές δράσεις για την εφαρμογή και υλοποίηση των ρυθμίσεων του Νόμου 4936/2022 (Α’ 105), όπως:
- Ανάπτυξη μεθοδολογίας υπολογισμού για την απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα
- Σύνταξη προδιαγραφών και προτύπου υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος υπόχρεων (άρθρα 16, 19, και 20)
 
Γ. Στη σύσταση, λειτουργία και παρακολούθηση του «Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νησιών» που συστήνεται σε συνεργασία με την DG Clima και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) ως βασικό μέσο για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 21 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου 4936/2022 (ΦΕΚ Α’ 105/2022).

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:        - Υ.Π.ΕΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

                                               - Υ.Π.ΕΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:   500.000,00  €

| Περίοδος Υποβολής: από 18/07/2022 07:00:00 έως την 31/03/2023 23:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, 2132142240, e-mailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

1η τροποποίηση pdf icon  //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

«Υποστήριξη Λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας», ΟΠΣ Πρόσκλησης 6146

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

 Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για την αποτελεσματική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την κάλυψη λειτουργικών αναγκών (π.χ. συντήρηση/καθαριότητα κτιριακών εγκαταστάσεων, λοιπές προμήθειες, μετακινήσεις κ.α.), την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού ή/και συμμετοχή σε συνέδρια & ημερίδες κ.α.. και επιπλέον δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης και υποστήριξης της κεντρικής διοίκησης, Δήμων, Φορέων, κοινωνικών εταίρων και διάχυση καλών πρακτικών και δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των ΕΔ καθ’όλο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 116.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 08/08/2022 08:00:00 έως 30/11/2022 14:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΛΤΣΑ, 2132142205, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

«Υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας», OΠΣ Πρόσκλησης 6154

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης :Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην Δράση 16.36.2 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ειδικότερα αφορούν την υποστήριξη δικαιούχων για την ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων των πεδίων παρέμβασης του ειδικού στόχου 36 του Άξονα 16 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 2η αναθεώρηση και την 15η Εξειδίκευση Εφαρμογής του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020.

 | Δυνητικοί Δικαιούχοι: Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περ/ντος / Υ.Π.ΕΝ., Γενικής Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Υ.Π.ΕΝ., Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσων / Υ.Π.ΕΝ. 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:  793.600,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 26/07/2022 έως 19/1/2022

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Πασσάς, τηλ. 2132142202, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

«Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών σε πυρόπληκτες περιοχές», ΟΠΣ Πρόσκλησης 6149

tech help

 | Περιεχόμενο πρόσκλησης: Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν την υποστήριξη δικαιούχων για την ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων των πεδίων παρέμβασης του ειδικού στόχου 36 του Άξονα 16 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 2η αναθεώρηση και την 15η Εξειδίκευση Εφαρμογής του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: Συντονιστικό Γραφείο για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 4.967.781,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 28/07/2022 έως 19/12/2022

| Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Πασσάς, 2132142202, email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

 

 

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου ««Βελτίωση της Προσβασιμότητας του Αστικού Εξοπλισμού και της αισθητικής του Δημόσιου Υπαίθριου Χώρου, ΟΠΣ Πρόσκλησης 5948

tech help

| Περιεχόμενο πρόσκλησης: Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αφορούν στην Δράση 16.36.2 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και  στην Δράση 16.36.2. Ειδικότερα αφορούν στην Εκπόνηση - ωρίμανση – επικαιροποίηση μελετών, έλεγχος, έγκριση των μελετών των έργων καθώς και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στην προετοιμασία των έργων (π.χ. έργα υδρεύσεων/αφαλατώσεων, κτιριακά, μελέτες για παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος, της ανάδειξης πάρκων, αναβάθμισης περιοχών περιβαλλοντικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ωρίμανση μελετών με στόχο την επίτευξη της έναρξης των Συμβάσεων (Παραχώρησης και ΣΔΙΤ), μελέτες έργων αστικής κινητικότητας σταθερής τροχιάς κ.α.).

| Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΝ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη:  60.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 30/07/2022 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/10/2022 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜΟΠΟΥΛΟΥ,  τηλ. 2132142256, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

  Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Διαχείριση του Προγράμματος

           ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

          Επιτροπή   Παρακολούθησης

           Υλοποίηση 

           Θεσμικό Πλαίσιο 

           Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb