f button  t button  in button

Όροι Χρήσης

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προσφέρει προς χρήση τη διαδικτυακή του πύλη υπό τους κάτωθι όρους, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της πύλης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/ εφαρμογών του Υπουργείου, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

  1. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στη διαδιαδικτυακή πύλη του Υπουργείου και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπει την πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη.

  2. Το Υπουργείο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της διαδικτυακής πύλης. Παρόλα αυτά, το Υπουργείο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της διαδικτυακής πύλης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.

  3. Οι πληροφορίες οικονομικής ή άλλης φύσης που παρουσιάζονται στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου, αναδημοσιεύονται μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του. Το Υπουργείο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη. Ωστόσο, το Υπουργείο δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη κατά την αναδημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της διαδικτυακής πύλης ως απόρροια χρήσης των πληροφοριών αυτών. Τα περιεχόμενα της διαδικτυακής πύλης παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

  4. Το Υπουργείο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της διαδικτυακής πύλης θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το Υπουργείο δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η διαδικτυακή πύλη τίθεται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το Υπουργείο δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το Υπουργείο.

  5. Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών και σχεδίων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Υπουργείου. Κατά συνέπεια, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, πώλησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης γενικότερα. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι επισκέπτες/χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να τροποποιούν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης.

  6. Μετά την εξασφάλιση των τυχόν -κατά περίπτωση- απαιτουμένων εγκρίσεων, το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο της διαδικτυακής του πύλης, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες της.

Χάρτης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Στόχοι Προγράμματος
Άξονες - Επενδυτικές Προτεραιότητες
Κατανομή ποσών ανα Ταμείο / Άξονα
Χρηματοδοτικοί Πίνακες - Χρηματοδότηση Προγράμματος
Αναθεώρηση
 

 

Υλοποίηση προγράμματος
Ετήσιες Εκθέσεις
Αξιολόγηση
Προσκλήσεις
Αποφάσεις ένταξης / τροποποίησης
ΑΕΧΕ (μεγάλα έργα)
Εκχωρήσεις (ως υλοποίηση)
Κριτήρια επιλογής πράξεων
Κατάλογος πράξεων
Πορεία υλοποίησης

 

Περιβαλλοντική διάσταση προγράμματος
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Ετήσιες εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης
 

 

Πληροφόρηση & Επικοινωνία
Επικοινωνιακό Σχέδιο
Οδηγίες προς δικαιούχους
Φωτογραφίες έργων
Δράσεις δημοσιότητας επικοινωνιακού σχεδίου
 

 

Δικαιούχοι
Οδηγίες Διαχειριστικής Αρχής
Υποχρεώσεις υλοποίησης πράξεων
Διαχειριστική Επάρκεια - Πιστοποίηση Δικαιούχων
Πρότυπα Έντυπα
Οδηγίες ένταξης και υλοποίησης πράξεων
Κριτήρια επιλογής πράξεων
Προσκλήσεις
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Κατάλογος Δικαιούχων

 

 

Επιτροπή Παρακολούθησης
Θεσμική υπόσταση
Συνεδριάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ-ΕΠ

Συμπεράσματα - Αποφάσεις - Αποτελέσματα

 

 

Θεσμικά Όργανα / Θεσμικό Πλαίσιο
Links Υπουργείων
Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο
Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Θεσμικά όργανα ΕΣΠΑ

 

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
ΣΠΕΜ - Εθνικός σχεδιασμός
Διασύνδεση με επιτελικές δομές
Λύματα > Οδηγία
Φύση > Οδηγίες

 

Επικοινωνία

Εγγραφή στο newsletter

Συχνές ερωτήσεις  

Χρήσιμα αρχεία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Xάρτης διαδικτυακού τόπου

Όροι χρήσης

Προσβασιμότητα

 

Διαχείριση του Προγράμματος

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb