Προμήθεια, Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Πομποδεκτών VHF και UHF, MIS 5001079, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1088

ypodomes

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 9.176.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 9.176.000,00 €

| Δικαιούχος: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

2η Τροποποίηση  pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η Τροποποίηση  pdf icon

Απόφαση pdf icon