Προμήθεια Flight Inspection Aircraft (FIA) με Eγκατεστημένο εντός αυτού Συστήματος από Αέρος Ελέγχου (Flight Inspection System-FIS), MIS 5072834, Α/Α Πρόσκλησης 1088

ypodomes

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 19.325.993,24 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 19.325.993,24 €

| Δικαιούχος: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon