Προμήθεια Σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, MIS 5032882, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1205

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 40.400.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 40.400.000,00 €

| Δικαιούχος: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon