Κατασκευή του τμήματος Λαμία - Ξυνιάδα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), MIS 5033391, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1159

ypodomes

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 331.692.800,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 300.000.000,00 €

| Δικαιούχος:

ΕΥΔΕ Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ)

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

2η τροποποίηση pdf icon  

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η τροποποίηση pdf icon  

Απόφαση pdf icon