Δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων Δήμου Πατρέων στην Ξερόλακα Πατρών, MIS 5095042, OΠΣ Πρόσκλησης 3352

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη:  5.865.598,47 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 5.865.598,47 €

| Δικαιούχος: Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αχαίας

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

  Απόφαση pdf icon