Ανάπτυξη δικτύου συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων, MIS 5053881, ΟΠΣ Πρόσκλησης 3658

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη:   5.852.289,55 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη:  5.852.289,55 €

| Δικαιούχος: Δήμος Αθηναίων 

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

1η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες Αποφάσεις:

Απόφαση pdf icon