Θεσμική υπόσταση

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Καν. (ΕΚ) 1303/13 για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) του ΕΠ με αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ.

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε έγγραφα σχετικά με την ΕπΠα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ:

Στην ενότητα αυτή έχουν αναρτηθεί έγγραφα που αφορούν τη θεσμική υπόσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

1. Σύνθεση Επιτροπής Παρακολούθησης 

2. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης

3. Εσωτερικός Κανονισμός