ΣΠΕΜ - Εθνικός σχεδιασμός

Το Δεκέμβριο 2013 εγκρίθηκαν οι κανονισμοί λειτουργίας των  διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ που συγχρηματοδοτούν μεγάλα αναπτυξιακά έργα στη χώρα μας για την Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2014-2020. Στο πλαίσιο των κανονισμών αυτών και συγκεκριμένα για τον τομέα Μεταφορών, η Ελλάδα έχει υποχρέωση να αποτυπώσει τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών σε προγραμματικό κείμενο, ώστε να καλυφθεί σχετική κανονιστική προαπαίτηση (ex-ante conditionality του Καν 1303/2013). Το κείμενο αυτό είναι το «Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025» (ΣΠΕΜ).

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των  ευρωπαϊκών  κανονισμών, αλλά και του  δημοκρατικού προγραμματισμού στη χώρα μας, το ανωτέρω προγραμματικό κείμενο υποβλήθηκε σε διαβούλευση με φορείς των Περιφερειών της Χώρας, τους Κοινωνικούς Εταίρους και την Κοινωνία των Πολιτών. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αποτελούσε την αρμόδια αρχή σχεδιασμού του «ΣΠΕΜ 2014-2025», και είχε την ευθύνη της σύνταξης του προγραμματικού κειμένου, καθώς και της διενέργειας της σχετικής διαβούλευσης.

Το ΣΠΕΜ 2014-2025 διαμορφώνει το πλαίσιο για την πραγματοποίηση επενδύσεων (ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης) στον τομέα μεταφορών κατά το διάστημα αναφοράς, καθορίζει τις προτεραιότητες πολιτικής που θα εφαρμοσθούν και προτείνει το αναπτυξιακό σενάριο για την εξέλιξη των έργων μεταφορών στη χώρα.

Σημειώνεται σε αυτό το σημείο ότι, όπως προκύπτει από το Guidance on Ex Ante Conditionalities for the European Structural & Investment Funds Part II, τα έργα που δύνανται να συγχρηματοδοτηθούν από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία κατά την Περίοδο 2014-2020, περιλαμβάνονται στη σχετική λίστα που περιέχεται στο ΣΠΕΜ (Κεφ. 7).

Τον Απρίλιο 2014 αναρτήθηκε το κείμενο του ΣΠΕΜ για τη διαβούλευση της Α’ φάσης, η οποία περιορίστηκε στα κεφάλαια στόχων, στρατηγικής και πολιτικής μεταφορών του ΣΠΕΜ. Το Μάιο 2014 αναρτήθηκε για διαβούλευση η Β' φάση του ΣΠΕΜ στο σύνολό του, περιέχοντας το κεφάλαιο με την απαιτούμενη λίστα έργων (Κεφ. 7) και διορθώσεις που ζητήθηκε να γίνουν κατά την Α΄φάση της διαβούλευσης. Τα αποτελέσματα των δύο κύκλων διαβούλευσης συμπεριελήφθησαν στην έκδοση του ΣΠΕΜ (σχέδιο - Αύγουστος 2014), η οποία απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η τελική έκδοση (Νοέμβριος 2014) του ΣΠΕΜ 2014 - 2025 βρίσκεται εδώ.

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΣΠΕΜ βρίσκεται εδώ.

Η απόφαση έγκρισης του ΣΠΕΜ βρίσκεται εδώ.

Η απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΣΠΕΜ βρίσκεται εδώ.