Πίνακας με κατανομή ποσών ανα Ταμείο / Άξονα

1η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

 

 

 

ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ Κ.Σ.

ΤΟΥ Ε.Π.

 
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΠ 1 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Ταμείο Συνοχής Όλες οι περιφέρειες 281.247.815 330.879.783 6,49%
ΑΠ 2 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΤΠΑ Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 173.000.000 216.250.000 3,99%
ΑΠ 3 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ταμείο Συνοχής Όλες οι περιφέρειες 430.000.000 505.882.353 9,92%
 ΑΠ 4 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΤΠΑ Περιφέρειες σε μετάβαση 100.000.000 125.000.000 2,31%
ΑΠ 5 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 16.298.720 20.373.400 1,14%
  ΕΤΠΑ Περιφέρειες σε μετάβαση 33.200.000 41.500.000

ΑΠ 6 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

Ταμείο Συνοχής Όλες οι περιφέρειες 50.045.000 58.876.471 1,15%
ΑΠ 7 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ταμείο Συνοχής Όλες οι περιφέρειες 72.500.000 85.294.118 1,67%
ΑΠ 8 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 670.557.585 838.196.982 15,47%
ΑΠ 9 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταμείο Συνοχής Όλες οι περιφέρειες 448.333.000 527.450.589 10,34%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  2.275.182.120 2.749.703.696 52,50%
 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΠ 10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 33.683.000 42.103.750 2,17%
  ΕΤΠΑ Περιφέρειες σε μετάβαση 21.763.500 27.204.375
  ΕΤΠΑ Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 38.553.500 48.191.875
ΑΠ 11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Ταμείο Συνοχής Όλες οι περιφέρειες 98.171.734 115.496.158 2,27%
ΑΠ 12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 11.080.000 13.850.000 0,99%
  ΕΤΠΑ Περιφέρειες σε μετάβαση 4.941.487 6.176.859
  ΕΤΠΑ Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 26.840.918 33.551.148

ΑΠ 13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΤΠΑ Περιφέρειες σε μετάβαση 1.399.153 2.798.306 0,09%
  ΕΤΠΑ Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 2.599.746 5.199.492
ΑΠ 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταμείο Συνοχής Όλες οι περιφέρειες 1.739.936.902 2.046.984.591 40,15%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  1.978.969.940 2.341.556.554 45,66%
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΠ 15 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 12.870.876 16.088.595 0,49%
  ΕΤΠΑ Περιφέρειες σε μετάβαση 4.975.472 6.219.340
  ΕΤΠΑ Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 3.414.607 4.268.259
ΑΠ 16 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Ταμείο Συνοχής Όλες οι περιφέρειες 58.504.396 68.828.702 1,35%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  79.765.351 95.404.896 1,84%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4.333.917.411 5.186.665.146 100%